CREAMY CHICKEN PITAS

with chargrilled veggies, feta, & tzatziki